Tekstovi
 • Principi vežbanja
 • Izreke o Ki-ju
 • Rečnik pojmova
 • sr
  en

  Ovo je prevod Izreka o Ki-ju, učitelja Koići Toheija.

  Sadržaj

  1. Moto
  2. Držati se vrline u životu
  3. Put usklađivanja Ki-ja
  4. Ujedinjavanje Uma i Tela
  5. Seika no itten - Tačka
  6. Opuštenost
  7. Smirenost
  8. Pozitivan život
  9. Podsvest
  10. Uzroci nesklada
  11. Suština Ki-ja
  12. Vežbanje Ki-ja
  13. Jedinstvo mirovanja i kretanja
  14. Nepokolebljiv Um
  15. Ki - Pravilno disanje
  16. Izlečenje
  17. Produhovljenost
  18. Um koji traga
  19. Snaga volje
  20. Nevezivanje za vrlinu
  21. Poučavanje

  I
  ZAYU NO MEI
  MOTO

  Ljubav štiti sve stvari i sva stvorenja. Ko se vežbanjem usklađuje sa duhom Neba i Zemlje, smirenost uma će dostići.

  Biti sjedinjena Uma i Tela
  sa Zemljom i Nebesima, celim bićem,
  i težiti znanju i vežbati,
  najvažniji je deo svake aktivnosti.

  Četiri osnovna principa za ujedinjavanje uma sa telom:

  1. Um uspokojiti i u tački - Seika no itten umiriti;
  2. Ne sme se umom ometati potpuna opuštenost tela;
  3. Težina svakog delića svakog dela tela trebalo bi da je u najnižoj tački;
  4. Osloboditi protok energiji.

  II
  WARE GA JINSEI NO SONZAI KACHI
  DRŽATI SE VRLINE U ŽIVOTU

  Naša bića delovi su Ki-ja Nebesa i Zemlje, jer su od njih i nastala.
  Trebalo bi primiti kao milost to što nismo biljkama ni životinjama nalik, već smo svim stvorenjima gospodari, i da poput dece srećno živimo.

  Zavetujemo se da ćemo učestvovati
  u nastanku i razvoju Nebesa i Zemlje
  do samog kraja naše misije na zemlji.

  III
  KI NI AISURU NO DO
  PUT USKLAĐIVANJA KI-JA

  Nebesima i Zemlji kraja nema. Od sićušnog do beskrajnog, ona su jedno. Ovo je nazvano Ki-jem.

  I život i telo delići su Nebesa i Zemlje,
  iz čega su i nastali.

  Trebalo bi detaljno izučiti pravila Nebesa i Zemlje, a zatim vežbanjem iskusiti spoznaju. Šta su nevolje, strahovi, šta je bol, šta je jed,...?! To su samo naši doživljaji stvarnosti, a ne sama stvarnost.

  Ma šta se desilo na putu napredovanja, držimo li se pravila Prirode, uticaj smetnji i nevolja ne može da se širi.

  Konfučije kaže: „Što me više ljudi napada, moja hrabrost je sve veća“.


  IV
  SHIN-SHIN TOITSU
  UJEDINJAVANJE UMA SA TELOM

  Um i telo su nerazdvojno jedinstvo !

  Ne sme se jadati zbog slabosti,
  time se zapada u nestabilnost.
  Jasno se vidi samo vrh ledenog brega,
  sa snagom je isto.

  Dok se uvežbava ujedinjenost uma sa telom ne sme se misliti na vreme, ne sme se žuriti - tek tada će nam Nebesa i Zemlja pomoći, a snaga postaje bezgranična i može sva da se ispolji.


  V
  SEIKA NO ITTEN
  TAČKA U DONJEM STOMAKU

  Nebo i Zemlja su beskrajnog poluprečnika. Oni se ubrzano smanjuju do granica naših tela i nastavljajući dalje bezmerno brzo kondenzuju u Tački. Centar Nebesa i Zemlje je u Tački. Ona se nalazi u donjem stomaku. U njoj um sabrati i smiriti, predati se beskrajnim Nebesima i Zemlji i energija tada slobodno protiče.
  Sve neka polazi iz Tačke, sve što ulazi neka se slije u Tačku. Tačka neka je početak i kraj svemu što se događa sa nama i u nama.


  VI
  RIRAKUSU
  OPUŠTENOST

  Uzaludno je, nekorisno, nervirati se. To dovodi do komplikacija. Kapilari u telu se skupljaju, kanali za izlučivanje nečistoća su blokirani, što vodi bolestima i patnji.
  Opuštenost je čudesni eliksir života!

  Istinska opuštenost je
  kao kada nas miluje
  običan blagi povetarac.

  Ovo bi trebalo imati na umu.


  VII
  OTSUKI
  SMIRENOST

  Težina svakog tela bez izuzetka nalazi se u najnižem delu. Potpunim smirivanjem ljudsko telo dostiže istu stabilnost. Ako je na nebu mesec - odražava mesec, kad ptica preleće - vidi pticu. Talasi uma zaustavljeni su i umireni. Kao sa glatke površine vode, sve stvari se reflektuju jasno - um je u stanju spokojstva. Razumno je da čovek prevaziđe nesklad i uspokoji svoj um.
  Onaj ko na ovaj način dostigne istinsko razumevanje, prosvetljenje, može na stvarnost spokojno gledati.


  VIII
  PURASU NO JINSEI
  POZITIVAN ŽIVOT

  Nebesa i Zemlja su jedno, ali su u ljudskom umu podvojeni i razloženi i nastade ovaj svet uzročnosti. Nazvahu ih Minus i Plus, a na istoku Yin i Yang.

  Radošću ispunjen, sadržajan život
  naziva se Plus
  negativan Ki
  donosi samo Minuse u naše živote.

  Odbacivši Minus težnje, odlučno se opredeliti samo za Plus život.


  IX
  SENZAI ISHIKI
  PODSVEST

  Svest sadašnjeg trenutka opterećena je informacijama prethodnih iskustava, naslaga iz podsvesti izvučenih, pogrešnih zaključivanja...
  Podsvest je skladište uma i trebalo bi sprečiti unošenje svega i svačega, osloboditi se nekorisnih misli, odbaciti Minuse.

  Treba biti stalno aktivna duha,
  uvek pozitivna Ki-ja,
  primerom svojim za ugled.

  X
  ARASOWAZARU NO KOTOWARI
  UZROCI NESKLADA

  Nebesa i Zemlja nisu u nesaglasju, nesklad se javlja samo u relativnom, uzročno-posledičnom svetu. Um i telo treba sjedinjavati u skladu sa pravilima Nebesa i Zemlje, potisnuti sebičnost i ovo neprekidno vežbati.
  Ne sme se reći „Ovo je borba za opstanak“; ili: „Najsposobniji opstaju“.

  Put uspeha ometaju uzroci nesklada,
  put skladnosti je u savršenoj jednostavnosti.

  XI
  KI NO BONHITSU
  SUŠTINA KI-JA

  Sve stvari se mogu meriti; svaka može biti predstavljena jedinicom. Može se nešto u beskraj deliti, nikada se neće doći do nule. Nula ne može postati jedan.

  Može se nešto do beskraja deliti,
  do bezgraničnog sabirati
  - uvek se može nazvati Ki-jem.
  Ki Neba i Zemlje sve više je deo nas samih,
  a prebivalište mu je u Seika No Itten
  - Tački u donjem stomaku.

  Ovim ovladati znači shvatiti suštinu Ki-ja.


  XII
  KI NO SHUREN YO
  VEŽBANJE KI-JA

  U stanju mirovanja, ujedinjavanje uma sa telom čini se lakim. U kretanju je to mnogo teže. Treba stalno voditi računa da energija teče i da se održava ujedinjenost uma i tela. Ovim se sprečava gubljenje vremena u pogrešnom vežbanju. U svako vreme i pri svakoj aktivnosti o ovom bi trebalo voditi računa. Samo tako sve sposobnosti i znanja, sve čovečje snage mogu biti usklađene i ostvareni najbolji rezultati.


  XIII
  SEIDO ICCHI
  JEDINSTVO MIROVANJA I KRETANJA

  Vrh čigre kao da miruje, ali se ona vrti. Mirovanje je najbrže kretanje. U „oku“ tajfuna vlada mir; što je smirenije tajfun ima veću razornu snagu.
  Trebalo bi stalno nastojati da se um zaista stabilizuje u Tački. Um mora da je opušten kao da je u dokolici čak i kad je pod pritiskom obaveza.
  Veoma je važno suočiti se sa životom običnog prirodnog uma, poput strele uroniti u problem i zapanjujućom lakoćom postićićemo fascinantne uspehe.


  XIV
  FUDOSHIN
  NEPOKOLEBLJIV UM

  Istina je da je Nepokolebljivi Um - um koji se ne kreće. To je stanje minimalne napetosti uz što manje kretanja. Kretanje uma i delanje trebalo bi da su bezmerno blizu. Smirenost je preduslov najbržem kretanju.
  Ovu umerenost u kretanju i minimalni razmak između uviđanja i akcije treba usvojiti i uvežbati. Mora se razobličiti sklonost uma ka kretanju i sprečiti njegovo lutanje.


  XV
  KI NO KOKYU HO
  KI-PRAVILNO DISANJE

  Izdisati kao da dah odlazi u beskraj i obuhvata čitav Svemir. Udisati kao da se čitav Svemir unosi u Tačku. Ki-Pravilno Disanje je tajna formula ujedinjavanja uma i tela.

  Po noći, kada se sve umiri,
  kad svaki zvuk utihne, kretnja prestane,
  u nama nastaje stanje spokojstva.
  Stopljeni smo sa prirodom
  kao da smo mi sami Svemir,
  a Svemir mi sami.

  Čovek i priroda tada postaju jedno. To je samo manifestacija naše izvorne suštine i neraskidivog jedinstva sa prirodom.


  XVI
  KIATSU HO
  IZLEČENJE

  Naučili smo kako da sjedinimo um i telo, shvatili važnost pravilnog disanja, otkrili tajnu upijanja Ki-ja celim telom, shvatili važnost vežbanja u svakom trenutku.
  Kada je pumpa za vodu suva iz nje ništa ne može da poteče; prvo je moramo naliti, pa tek onda povući vodu iz nje.
  Patnje, bolesti, nesreće i nevolje zaustavljaju protok Ki-ja. Pronađimo u sebi malo optimizma i doći će trenutak kada će se naša energija obnoviti i sve možemo početi iz početka.


  XVII
  REISEISHIN
  PRODUHOVLJENOST

  Imati razumevanja za druge ljude i pomagati im način je sjedinjavanja sa prirodom. Neposrednom povezanošću sa ostalima oplemenjujemo svoj um. To je Produhovljeni Um.

  Kad je površina vode ravna,
  u njoj se ogleda mesec
  Kad je Um smiren
  produhovljenost se manifestuje
  na najbolji način.

  Kada je um produhovljen sve brige, nevolje, sve čežnje, zablude nestaju same po sebi, kao što su i došle.

  Produhovljeni Um neguje sve stvari, a i on sam valja da je brižljivo negovan.

  XVIII
  KYUDOSHIN
  UM KOJI TRAGA

  Trebalo bi poznavati zakone Prirode, a potom ih uvežbavanjem spoznati. Ovo se zove Kyudoshin - um koji traga.

  Nema načina da životinje postanu mudre,
  da ma kada spoznaju zakone Neba i Zemlje.
  Samo čovek ima to specijalno pravo.

  Onaj čiji um traga trebalo bi da je srećan. To je samo dokaz da teži spoznaji.


  XIX
  NEN NO RYOKU
  SNAGA VOLJE

  Tamo gde su motivi jaki i postoji određeni cilj, snagom volje se može probiti i masivna stena, a prepreke poput oluje, kiše i gromova mogu nam samo povećati hrabrost. Um se može rasteretiti ovako:

  Steći ćemo izuzetnu veštinu
  i dobiti ogromnu snagu
  ako smo ispunjeni važnošću ideje - vodilje.

  Moždani talasi su beskrajno mali, manji od molekula, od atoma, od elektrona, a ipak se sjedinjuju i smiruju za vreme akcije; oni prolaze kroz zemlju, dosežu do neba, a snaga volje postaje veličanstvena i može sva da se ispolji.


  XX
  INTOKU
  NEVEZIVANJE ZA VRLINU

  Kao što se ni deljenjem jedinice nikada ne može doći do nule, nema ni reči ni dela, ma kada učinjenog, koje može sasvim nestati. Neosporne su istine da se „dobro dobrim vraća“ i „kad zlo činiš, zlu se nadaj“. Ali i pre nego što sebi poželimo sreću, a potomstvu blagostanje, valja znati, da je činiti dobra dela iz koristoljublja, nagrade ili slave radi, izjednačeno sa zlom. Ovo se zove nevezivanje za vrlinu.

  Biti u skladu sa Zakonom Prirode
  znači biti nesebičan;
  to je najprirodnije stanje.

  Trebalo bi ovo imati na umu.


  XXI
  SETSUDO
  POUČAVANJE

  Sebični ljudi ne mogu da shvate moralne principe niti ih se drže. Trebalo bi spoznati pravila Prirode, zakone uzroka i posledice.
  Ako postignemo potpuno razumevanje sveta i života i uspostavimo harmonične odnose, imaćemo pun i sadržajan život, a ljubav i pažnja neće nam nedostajati. Danas stečenim znanjem već sutra možemo poučiti druge.
  Na svetu ima mnogo ljudi koji su pritisnuti mentalnim tegobama. Svu svoju energiju, sve sposobnosti treba uložiti kako bi im pomogli da povrate izgubljenu ravnotežu.